یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Sunday, 19 May , 2024 ساعت ×
توسعه پایدار، محور برنامه‌های فولاد سنگان است
08 مرداد 1401 - 18:47
شناسه : 30829
فولاد سنگان، از جمله شرکت‌هایی است که با گذشت چند سال از سابقه تاسیس خود، توانسته است افتخاراتی عظیم را کسب کند که این مهم مدیون همت والای کارکنان، چابک‌سازی سیستم، افزایش بهره‌وری و استفاده از تمامی ظرفیت‌های کارکنان این مجموعه است.
ارسال توسط : منبع : روابط‌عمومی شرکت فولاد سنگان
پ
پ

به گزارش اخبار فلزات، مقام معظم رﻫﺒﺮی، ﺑﺎ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺳﺎل ۱۴۰۱ تحت ﻋﻨﻮان « ﺗﻮﻟﯿﺪ، داﻧﺶ‌ﺑﻨﯿﺎن و اﺷﺘﻐﺎل‌آﻓﺮین» ، دﻏﺪﻏﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖ‌ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ را ﻣﻬم‌ترین ﺷﺎﺧﺼﻪ ﺳﺎل داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻋﻼم کردند: ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺑﻌﻀﯽ ﺣﻮزه‌ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﻮﻻد ﺳﻨﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻗﺮار دادن سخنان رهبری در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ﺑﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ‌ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ، در مسیر ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎهی وﯾﮋه ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﻬﺮه‌ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ‌ﻫﺎ، در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﮔﺎم‌ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ بر‌می‌دارد.

شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان از جمله شرکت‌های زیرمجموعه فولاد مبارکه بوده است که علی‌رغم گذشت پنج سال از بهره‌برداری آن، توانسته با اقدامات و عملکرد مناسب، به عنوان تامین‌کننده‌ای مطمئن و پایدار برای بزرگ‌ترین کارخانه فولاد‌ساز خاورمیانه باشد و با همت جهادی و تلاش بی‌وقفه کارکنان، به‌ عنوان واحد نمونه صنعتی در شرق کشور جهت سربلندی و توسعه صنعت و اقتصاد، تلاش کند.

ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﻮﻻد ﺳﻨﮕﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻢ‌اﻓﺰاﯾﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎ، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از چهار ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ گندله در ﺳﺎل ۱۴۰۰، علی‌رغم ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی (ﮔﺎز و ﺑﺮق) در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮔﻨﺪﻟﻪی ﺑﺰرگ‌ترین ﻓﻮﻻدﺳﺎز ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ، ﻧﻘشی ﺣﯿﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. امیدوار هستیم در ﺳﺎل ﺟﺎری، شاهد اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان پنج ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ۱۴۰۱ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ سه میلیون و ۵۰۰ هزار ﺗﻦ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه باشیم.

رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ۲۲ درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ، اﻓﺰاﯾﺶ ۱۰۹ درﺻﺪی ﺳﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و …، از ﺟﻤﻠﻪ ﺛﻤﺮه‌های ﻓﻮﻻد ﺳﻨﮕﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده است و ﮐﺴﺐ اﻓﺘﺨﺎرات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﻮزه‌ﻫﺎی ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و …، خبر از ﻫﻤﺖ واﻻی ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﺳﻨﮕﺎن می‌دهد.

مسئولیت‌پذیری این شرکت در منطقه محروم خواف با عمل به مسئولیت‌های اجتماعی، نشانگر حضور سبز و موثر این شرکت به عنوان شرکت شهروندی مسئولیت‌پذیر است.

توانمندسازی شهروندان و تاکید بر خودباوری، تقویت زیرساخت‌ها با هدف افزایش تولید و ایجاد اشتغال و امنیت شغلی پایدار، آموزش و ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش در منطقه، پیشگامی در پیشگیری و مبارزه با ویروس منحوس کرونا، ارائه خدمات فرهنگی و ارتقای آرمان‌های ملی و مذهبی در منطقه، مشارکت فعال در توسعه ورزش حرفه‌ای با انعقاد تفاهم‌نامه با باشگاه سپاهان ، کمک به زندانیان جرائم غیرعمد، مشارکت فعال در طرح مواسات و همدلی، اهدای ۱۱۰ سری جهیزیه با هدف ترویج ازدواج آسان و اهدای ۵۱۰ تبلت به دانش‌آموزان کم‌برخوردار در راستای بهبود شرایط تحصیلی در ایام کرونا، مشارکت فعال در اجرایی شدن طرح چهاربانده شدن جاده سنگان به تربت حیدریه، ایجاد مرکز توسعه و ارتقای سلامت جسم و روان برای اولین بار در شهرستان ، توانمندسازی و استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های همکاران در قالب طرح بدیع خانواده آرمانی با هدف سهیم کردن خانواده بزرگ فولاد سنگان در امر توسعه روزافزون و حرکت به سمت افق‌های روشن در فولاد سنگان و…، از جمله اقدامات ارزشمند شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان در چندسال گذشته بوده که موجبات فخر و کرامت کارکنان را به همراه داشته است؛ به طوری که در آخرین ارزیابی صورت گرفته در چهارمین جایزه مسئولیت‌های اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی، بالاترین نشان جایزه مسئولیت‌های اجتماعی (نشان پلاتین، فوق طلا) را دریافت کرد.

بدون شک تولید حدود ۱۶ میلیون تن گندله، از ابتدای بهره‌برداری تاکنون، افتتاح عظیم‌ترین پروژه کنسانتره‌سازی در شرق کشور به ظرفیت پنج میلیون تن به دست متخصصان و مهندسان ایرانی با توجه به مشارکت نکردن کارشناسان خارجی در راه‌اندازی این ابرکارخانه، راه‌اندازی کارخانه تولید بنتونیت و سهیم کردن همکاران و خانواده آرمانی در این امر و اجرای طرح‌های توسعه در سطح ۱۵۰ هکتار در مجموعه فولاد سنگان و عبور کردن از پروژه به سمت کارخانه شدن، موجبات انتخاب شدن این شرکت به عنوان واحد نمونه برتر صنعتی شرق کشور برای ۶ سال متوالی  و حضور در بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران در رتبه بندی IMI-100  و صعود به رتبه ۶۴، نشانگر اهمیت و استراتژیک بودن فولاد سنگان در سپهر صنعت کشور و استان خراسان رضوی دارد.

فولاد سنگان بر مدار موفقیت‌های روزافزون

فولاد سنگان از جمله شرکت‌های جوانی است که با گذشت چند سال از سابقه تاسیس، توانسته است افتخاراتی عظیم را کسب کند که این مهم مدیون همت والای کارکنان، چابک‌سازی سیستم، افزایش بهره‌وری و استفاده از تمامی ظرفیت‌های کارکنان این مجموعه است که نقطه عطف این شرکت در دستیابی به دستاوردهاست.

طبق گزارش گروه ارزیابی رتبه‌بندی IMI100 و براساس نتایج به‌ دست آمده در سال ۱۴۰۰ ، شرکت فولاد سنگان به عنوان دومین شرکت تازه وارد در جمع ۱۰۰ شرکت برتر انتخاب و این موفقیت در رقابت با ۵۰۰ شرکت برتر ایرانی حاصل شد. همچنین این شرکت با رشد ۲۲۸ درصدی فروش، موفق به کسب رتبه سوم از نظر شاخص رشد فروش در کل شرکت‌ها و رتبه چهارم فروش در گروه اکتشاف ، استخراج و خدمات جنبی شد.

ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل ۱۴۰۰ و ﮐﺴﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره، کسب ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﺳﺘﺎره در ﺟﺎﯾﺰه ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، کسب ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﺮﻧﺰی در ﺟﺎﯾﺰه ۳۴۰۰۰ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و همچنین کسب گواهینامه‌ها و استانداردهای  45001، ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ توسط این شرکت، نشان از همت والا و میل به تحقق اهداف و چشم‌اندازهای برنامه‌ریزی شده در این شرکت دارد.

توسعه پایدار؛ محور برنامه‌های فولاد سنگان

برگزاری آزمون استخدامی در دو مرحله جهت کارخانجات گندله و کنسانتره‌سازی و اشتغال‌زایی برای حدود دو هزار نفر بصورت مستقیم و ۶ هزار نفر به صورت غیر مستقیم، مهر تاییدی است بر توسعه محور بودن این شرکت با هدف به کارگیری افراد بومی شهرستان خواف و افزایش سطح زندگی مردم این منطقه همراه با تاثیر غیر قابل انکار این شرکت در افزایش سطح رفاه و کاهش بیکاری است که این مهم الهام گرفته از تفکر سازمانی جاری شده در روح گروه فولاد مبارکه است.

انتخاب به عنوان معین اقتصادی و محور توسعه شهرستان خواف، دلیلی دیگر بر توسعه‌محور بودن این شرکت بوده است و فولاد سنگان با امضای تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه تهران و فرمانداری این شهرستان و اجرای سند توسعه و عمران خواف با هدف توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت با حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی مانند پرورش ماهی و آبزیان، پرورش شترمرغ، پرورش قارچ و …،  افزایش روحیه مسئولیت‌پذیری و ترویج مشارکت با ایجاد بیش از ۸۵ صندوق خرد روستایی و سهیم کردن مردم در پیشرفت و توسعه منطقه، از دیگر اقدامات توسعه‌محورانه فولاد سنگان در شهرستان محروم خواف است

فولاد سنگان؛ عامل پیشرفت تحصیلی دانش‌ آموزان

فولاد سنگان با ساخت هفت باب مدرسه در مناطق محروم خواف، علاوه بر توسعه عدالت آموزشی در این شهرستان، موجبات تحرک تحصیلی و پیشرفت آن‌ها را با اهدای کتاب و لوازم‌التحریر نیز آماده کرده است.

گفتنی است، این شرکت در راستای جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان در مناطق کم‌برخوردار ، با شروع عملیات ساخت ۴۵ کلاس درس در روزهای اخیر، گامی بنیادین و اساسی در اعتلای فرهگ آموزش و پرورش استعدادهای این منطقه برداشت.

این شرکت به عنوان تولیدکننده ۱۰ میلیون تن گندله و کنسانتره در شرقی‌ترین نقطه ایران و تامین پایدار مواد اولیه صنعت فولاد (بزرگ‌ترین فولادساز خاورمیانه، فولاد مبارکه؛ به عنوان مولود مبارک انقلاب شکوهمند اسلامی) در راستای لبیک به فرمان‌های مقام معظم رهبری در عمل به اهمیت تولید، استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان‌ها و اشتغال‌آفرینی پایدار ، نقشی مهم در توسعه و اعتلای این خطه از سرزمین مهر و خورشید دارد. 

انتهای پیام/

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.