دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Monday, 20 May , 2024 ساعت ×
رونق‌بخشی به معادن با استفاده از نقشه‌های ژئوشیمیایی
11 خرداد 1401 - 13:52
شناسه : 28593
مدیر طرح و برنامه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: نقشه‌های ژئوشیمیایی و زمین‌شناسی اقتصادی با هدف رونق بخشی به چرخه معدن و اکتشاف در نظر گرفته شده است.
ارسال توسط : منبع : ایسنا
پ
پ

رضا جدیدی مدیر طرح و برنامه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، در دوازدهمین جلسه شورای معدن استان کردستان، اظهار داشت: در بیانیە گام دوم انقلاب، کلیدواژەها و نقاط کلیدی برای بهرەگیری از توان سرزمینی، بهرەگیری مناسب از منابع طبیعی و معدنی کشور، تاکید بر ظرفیت‌های مغفول ماندە و استفادە از جریانات و آمایش کشور آوردە شدە است. ماهیت ذاتی سازمان زمین‌شناسی، کار حاکمیتی در زمینە تولید اطلاعات پایە حوزە زمین‌شناسی است کە بە زیرساخت عمران کشور و اطلاعات اکتشافی برمی‌گردد.

وی در خصوص چالش‌های موجود برای حوزه معدن، افزود: هم‌اکنون کشور دو چالش در حوزە معدن دارد کە نخست برای ذخایر معدنی بوده و نیازمند شناسایی‌های جدید و اکتشافات ذخایر کە هنوز تشخیص دادە نشدە و پنهان است. دومین چالش راجع به نیروی انسانی متخصص بخش معدن است کە بعدها منجر بە تعریف طرح تحول در کشور خواهد شد و استان کردستان اولین استان و مقصد کشور است.

مدیر طرح و برنامە سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور بیان کرد: فعالیت‌های اکتشافی و زمین‌شناسی باتوجە بە اینکە منابع یک کشور را در بر می‌گیرد، جزو امور حاکمیتی محسوب می‌شود و با بخش خصوصی در تضاد نیست. سازمان زمین‌شناسی برخلاف تصور عموم، رقیب بخش خصوصی نبوده و یک سازمان حاکمیتی است کە انتفاع اقتصادی ندارد؛ ماهیت تشکیل این سازمان، کاهش ریسک سرمایەگذاری، تولید اطلاعات پایە برای سرمایەگذاران و بحث‌های عمران و زیرساخت‌های معدن کشور است.

جدیدی، گفت: بخش خصوصی در حوزە اکتشافات جدید و قالب بحث‌های اقتصادی و اکتشافات، اقدام موضعی انجام می‌دهد و تولید اطلاعات پایە با توجە بە داشتن ریسک بالا مناسب جایگاه بخش خصوصی نیست. راجع به وظایف سازمان زمین‌شناسی باید عنوان کرد که یکی از این وظایف، تولید ثروت و دیگری جلوگیری از هدررفت ثروت کشور و شناسایی و کاهش مخاطرات است.

مدیر طرح و برنامە سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در خصوص نقشەهای طرح تحول کردستان، اذعان کرد: یکی از عناوین نقشەهایی کە برای طرح تحول استان کردستان در نظر گرفتە شدە، بخش زمین‌شناسی بود کە برای عمران، زیرساخت و شریان‌های حیاتی و محیط‌زیست است. نقشەهای ژئوشیمیایی و زمین‌شناسی اقتصادی با هدف رونق‌بخشی بە چرخە معدن و اکتشاف در نظر گرفتە شدە است.

وی با اشاره به موضوع مخاطرات طبیعی در کشور، تصریح کرد: طی سال‌های اخیر، تغییرات آب و هوایی و اقلیمی، آلودگی هوا، افزایش فرونشست‌ها را شاهد هستیم کە با مطالعات زمین‌شناسی تولید اطلاعات پایە، مشخص می‌شود و نتایج آن در اختیار استان قرار می‌گیرد. کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای پرمخاطرە بە لحاظ زمین‌لرزە، سیل، فرونشست، تغییر اقلیم و … یاد می‌شود کە لزوم اطلاعات پایە زمین‌شناسی و مخاطرات را بیشتر می‌کند. نقشەهای ملی در آمایش مخاطرات کشور تهیە شدە است کە برنامە ششم توسعە از سال ۱۳۹۶ بە بعد تهیە شدە است.

جدیدی در پایان خاطرنشان کرد: گسترە فعالیت‌های سازمان زمین‌شناسی برای تولید اطلاعات پایە زمین‌شناسی، ترازنامە منابع معدنی در کشور، پایش ذخایر و برنامەریزی هدفمند اکتشاف است کە سراسر دنیا و کشورهای توسعە‌ یافتە تقسیم‌بندی منابع طبیعی انجام شدە، اما متاسفانە در ایران تا بە امروز بە صورت هدفمند مدون انجام نشدە است و این مهم نیازمند همکاری تمام شئونات حاکمیتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بە دنبال ترازنامە مواد معدنی در کشور و برنامە‌ریزی هدفمند اکتشافات هستیم. طبق آمارها، ٨۰۰ لایە مکان‌محور در قالب ۱۰۰ عنوان نقشە در سازمان زمین‌شناسی تولید می‌شود.

انتهای پیام/

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.