جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳ Friday, 19 April , 2024 ساعت ×
سبد محصولات صنعتی ذوب آهن از ۷ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته است
10 آذر 1399 - 9:08
شناسه : 2223
تعهدات ذوب آهن در بازار تنها مختص ریل نیست و تیرآهن های سنگین نیز تولید می شود.
ارسال توسط :
پ
پ

به گزارش اخبارفلزات به نقل از معدن نیوز، معاون بهــره برداری ذوب آهن اصفهــان با بیان این که طی ســال جاری این شــرکت موفق شــد سبد محصولات صنعتی خــود را از ۷ درصد به ۱۵ درصد افزایش دهد، گفــت: مطابق بررســی های صورت گرفته کشش بازار ریل کشور ســالانه ۱۰۰ هزار تن است و حتی با توســعه و اجرای خطوط ریلی به نظر می رسد در ســال های آینده نیاز کشور به ریل بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تن برسد.

مهرداد تولاییان با اشــاره به این که امــروز یکی از نقاط قوت ذوب آهن که موجب ســود آوری شــده تولید ریل است، اظهار کرد: سیاست گذاری و برنامه بلندمدت ذوب آهن این اســت که بتواند در ســبد تولید خود محصولاتی با ارزش افزوده بالا مانند ریل و محصولات صنعتی همچون فولادهای ۷۰ کروم۲، آرک ها و ریل های معدنی، و ورق سازه را تولید کند.

وی به بیان ایــن که ذوب آهن به جــای محصولات ســاختمانی همچــون میلگرد و تیرآهن به ســمت محصــولات صنعتی پیش رفته اســت، تصریح کرد: با وجودی که در کشــور محدودیت های مواد اولیه و انرژی وجود دارد، در کنــار کمیت محصولات باید به سمت افزایش کیفیت محصولات تولیدی حرکت کنیم.

وی با بیان این که البتــه ذوب آهن در حوزه صادرات نیز فعال است و بین ۴۵ تا ۵۰ درصد محصولات این شرکت صادر می شــود، اظهار کرد: اما در خصوص ریل، با توجه بــه نیازهای داخلــی، همچنان فضای موجود تاکید بر تامین نیاز ریل داخل دارد تا مجوزی برای واردات ریل به کشور صادر نشود.

وی با اشــاره به تعهدات موجود در بــازار نیز، گفت: تعهــدات ذوب آهن در بازار تنها بــرای مختص ریل نیست و تیرآهن های سنگین نیز تولید می شود.

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان این که حدود ۸۰ درصد تیرآهن های سنگین کشور توسط ذوب آهن تولید می شــود، گفت: با توجه به این موضوع نمی توان تنها اقدام بــه تولید ریل کرد و ناچاریم مجموعــه ای از محصــولات را با توجه به سفارشات و تعهدات خود تولید کنیم.

وی تاکید کرد: اگر در داخل به تیرآهن ســنگین نیاز نباشد، ذوب آهن می توان تمام وقت خود را به تولید ریل اختصاص دهد.

تولاییان با بیان ایــن که طبــق قراردادهای موجود ماهانه ۱۰ هزار تن تیرآهن سنگین توسط ذوب آهن تولید می شــود، اما نیازهای موجود در بازار ماهی ۸ هزار تن اســت، گفت: با توجه به قرارداد یکساله ذوب آهن در تامین تیرآهن های سنگین، تا ۶ ماهه نخست سال آینده نیز روند بازار همین گونه خواهد بود.

وی درباره این که آیــا ذوب آهن به دنبال توســعه کارگاه برای تولید بیشــتر ریل است، اظهار کرد: باید توجه داشت که اگر در طول ســال تنها بر روی یک محصول همچــون ریل، تمرکز کنیم بــه مرور زمان بازار آن از بین خواهد رفت. 

تولاییــان همچنین با اشــاره به اینکــه ذوب آهن اصفهان نســبت به تامین ریل خطوط مترو نیز ورود کرده اســت، توضیح داد: ذوب آهن اصفهان ۳ هزار تن ریل مــورد نیاز مترو بهارســتان را تولید و تامین کرده است.

وی توضیح داد: البتــه وزارت صمت در نامه ای اعلام کرده است که هر بخشــی که تمایل به واردات ریل دارد، پیش از ایــن کار از مجموعه ذوب آهن اصفهان استعلام کند و در صورت نداشتن توان تولید از سوی این شرکت، مجوز واردات ریل صادر شود.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.