دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Monday, 20 May , 2024 ساعت ×
شرکت ملی صنایع مس ایران، نماد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید
20 خرداد 1400 - 11:46
شناسه : 13553
مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی شرکت مس مطرح کرد؛ اقتصـاد امـروز جهـان پـر از نااطمینانی‌هـا و ریسـک‌هایی اسـت کـه میتواننـد بحران‌هـای بزرگـی را در صنایـع و بازارهـای بین‌المللـی به وجـود آورند. به همین دلیل، اتخاذ سیاسـت‌هایی مبتنی بر مقاوم‌سـازی سـاختارهای صنعتـی و تـاب‌آوری هرچه بیشـتر در مقابـل بحران‌های پیش‌بینی‌نشـده، ضـروری اسـت. این مهم در کشـور ما، که از سـال‌ها قبـل با مسـئله تحریم‌هـا مواجه بوده، اهمیـت بیشـتری دارد و به همین دلیـل، سیاسـت افزایش قـدرت تـاب‌آوری به شـکل اقتصـاد مقاومتی همـواره یکی از رویکردهای کانال اقتصادی کشـور بوده اسـت. در همین راسـتا، شـرکت ملی صنایع مـس ایران همواره تلاش داشـته اسـت تا بـا اتخـاذ سیاسـت‌هایی نظیـر مقاوم‌سـازی تولیـد از طریـق توسـعه ظرفیت‌ها، تکمیل زنجیره تولید، بومی‌سـازی قطعـات و تجهیزات مورد نیاز خود و نیز اجرای مسـئولیت‌های اجتماعی، در مسـیر رشـدی پایدار و مقاوم در برابر بحران‌های احتمالی حرکت کند.
ارسال توسط : نویسنده : حیدر ضیغمی منبع : ماهنامه اخبارفلزات
پ
پ

گزارش‌هـای شـش‌ماهه شـرکت‌های تولیـدی و اقتصادی نشـان‌دهنده مسیر حرکت آن‌ها در نیمه دوم سال اسـت. بررسـی گزارش‌های عملکردی شرکت ملی صنایع مس ایران نشـان‌دهنده این اسـت که این شرکت در طول شـش ماهه نخسـت، در مسـیر تحقق فرمایش‌هـای مقام معظـم رهبـری در بـاب جهـش تولیـد و اقتصـاد مقاومتی حرکت کرده، به طوری که سـومین شـرکت بزرگ بورسـی ایران، در شـش ماهه نخسـت امسـال، جهشـی همه‌جانبه درفعالیت‌های مربوط به اقتصاد، توسـعه، مسـئولیت‌های اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست داشته است. اقتصـاد مقاومتـی کلیدواژهای اسـت کـه از اواخر دهه هشـتاد و تحت تاثیر تشـدید تحریم‌ها و جهان‌بینی نظام مقـدس جمهـوری اسلامی، بارهـا و بارها از سـوی مقام معظـم رهبری و به منظور تحقق استقلال اقتصـادی در کشـور بیـان شـده اسـت. بنـا بـر فرمایـش مقـام معظم رهبـری، نـگاه بـه بیـرون برای حـل مسـائل اقتصادی هیـچگاه به نتیجه نخواهد رسـید؛ بنابراین بایـد همواره به دنبـال اسـتفاده از ظرفیت‌هـای داخلـی کشـور بـود. بر اسـاس ایـن دیـدگاه، اقتصـاد مقاومتـی و تـاب‌آوری در اقتصاد به توانمندسازی اقتصاد اشـاره دارد، به گونه‌ای که بتواند در مقابل شـدیدترین بحران‌های داخلـی و خارجی، کم‌ترین آسـیب و خسـارت را متحمل شـود. این سیاست اقتصـادی معمولا در مقابـل اقتصـاد وابسـته می‌گیرد و سـعی در بهبـود و مقاوم‌سـازی سـاختارهای اقتصـادی موجـود و بومی‌سـازی آن‌هـا بـر اسـاس اهـداف پیش‌بینی‌شده و نیز چالش‌های موجود دارد.

بومی‌سازی، رکن اصلی اقتصاد مقاومتی

بومی‌سـازی را به‌جرئـت میتـوان یکـی از مهمتریـن ارکان اقتصاد مقاومتی در صنایع دانست. مروری بر تجربه بومی‌سـازی شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران نشـان می‌دهـد که این شـرکت در ایـن راه فراتـر از انتظار عمل کـرده و موفـق به خلـق دسـتاوردهای بی‌شـماری در این زمینه شـده و با تکیـه بر توان و تجربـه داخلی، صنعتی را بومی‌سـازی کرده که در سـال‌های آغازین بعد از انقالب، دانش و پیشـین‌های در کشـور نداشـته اسـت. علاوه بر آن، در بحبوحـه انقلاب اسلامی و بـا خـروج آمریکایی‌ها از ایـران، آن‌ها عمال صنعتـی نیمه‌کاره را تحویـل ایرانی‌ها دادند. طی سـال‌های گذشـته، شـرکت ملـی صنایع مس ایـران بسـیاری از گلوگاه‌های خط تولیـد در کارخانه‌های معدن، تغلیظ، ذوب، پالایشگاه‌ها و لیچینگ را بدون حضور کارشناسـان خارجـی بومی‌سـازی کـرده و در سـال‌های اخیر، وارد سـاخت بسـیاری از قطعات و تجهیزات با مواد اولیه و تکنولوژی پیشـرفته نیز شـده اسـت.

شـرکت ملی صنایـع مـس ایـران، با ایـن اقدام و تـداوم ایـن رویکرد و تاکیدات اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل محترم شرکت، بر موضوع بومی‌سـازی از سـال گذشته، بومی‌سـازی بیش از پانصد قطعه و تجهیز دیگر را با استفاده از توان سازندگان داخلـی و بـا همـکاری دانشـگاه‌ها و شـرکت‌های دانش‌بنیـان در دسـتور کار قـرار داده اسـت تـا خـط تولید سـومین شـرکت بـزرگ بورسـی کشـور هیـچگاه متوقف نشـود. بـا در نظـر گرفتـن این رویکـرد، بررسـی عملکرد شـرکت ملی صنایع مس طی سـال‌های اخیـر، به‌ویژه در سـال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، نشـان می‌دهد که این شـرکت قطعا در مسـیر تاب‌آوری و اقتصـاد مقاومتی حرکت کرده؛ زیـرا پـس از ثبت رکورد تولید ۲۵۰ هـزار تن کاتد در پایان سـال ۱۳۹۸ ،در پایان شـهریور ماه به‌ترتیب به رشـد ۱۲ و ۸ درصدی در تولید آند و کاتد رسـیده اسـت. علاوه بر این، شـرکت ملی صنایـع مس ایـران از ابتدای سـال جاری و بـه رغـم شـیوع ویـروس کرونـا و مشـکالت فـراوان ایجادشـده در بخش پیمانکاری و دادوسـتد و بازرگانی در کشـور، بـا ثبـت رکـورد تولیـد ۱۴ درصـدی آنـد در فروردین‌مـاه به همت پرسـنل سـختکوش خود، نشـان داد کـه مصمـم بـه جهـش تولیـد و تحقق منویـات مقام معظم رهبری اسـت. این شـرکت در اردیبهشت ماه موفق بـه ثبت رکـورد تـازهای در تولیـد کاتد در امور پالایشگاه خاتون‌آبـاد شـد، به طـوری که طی این ماه، به رشـد بیش از ۱۲ درصـدی تولیـد کاتـد دسـت یافـت. روند روبه‌رشـد تولیـد در شـرکت ملی صنایع مـس ایران در تیرمـاه ادامه یافـت و تولیـد کاتـد ایـن شـرکت ۶ درصـد از برنامـه پیش‌بینی‌شـده جلوتر رفت و تولید آند نیز ۱۳درصد بیشـتر از برنامـه ابلاغی عملکـرد کارخانجـات ذوب بـود.

ثبـت رکـورد تولیـد آنـد در مجتمـع مـس سرچشـمه در تاریـخ ۲۴ مردادمـاه ۱۳۹۹ و ثبـت رکـورد بی‌سـابقه تولید در عمر معـدن مس سرچشـمه از دیگر موفقیت‌های این شـرکت در شش ماهه نخست سال جاری بود. در حـوزه فـروش، شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران برنامـه فـروش شـش ماهه را با فـروش ۱۶ هـزار میلیارد تومانی و با ۶۲ درصد افزایش برای نخسـتین بار در تاریخ صنعـت مـس محقق کرد. همچنیـن این شـرکت، با این میـزان فـروش و درآمـد عملیاتـی، سـود خالـص ۱۰ هزار میلیـارد تومانـی و بازدهـی ۳۳۹ درصـدی را بـرای سـهامدارانش بـه ارمغـان آورد، بـه طـوری کـه نمـاد این شـرکت در بازار سـرمایه مبلغ ١٠٠٨ ریال برای هر سـهم سـود محقق کرده که رشـدی حدودا ٧٨ درصدی نسـبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است.

شرکت مس، ساختاری تاب‌آور

در حـوزه توسـعه، در خردادمـاه شـاهد پایـان یافتـن و افتتاح رسـمی طرح توسعه ذوب خاتون‌آباد و کارخانه اسید سـولفوریک بودیـم؛ طرح‌هایی که با بهره‌بـرداری از آن‌ها دو هدف افزایش تولید و تحقق صنعت سـبز محقق شـد. به‌جرئـت می‌تـوان گفت که بـا بهره‌برداری از طرح اسـید سـولفوریک مـس سرچشـمه و خاتون‌آبـاد، صنعـت مس سـبز شده اسـت و دغدغه‌های زیست‌محیطی خاطر مردم عزیز اسـتان کرمان را دیگر نگران نخواهد کرد. همچنین اجـرای برنامـه طرح توسـعه دره‌آلـو، به عنـوان مهمترین طـرح توسـعه‌ای شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران که حداقـل ۱۵۰۰ میلیـارد تومـان بـه گـردش مالی شـرکت اضافـه خواهـد کـرد، از پیشـرفت بالایی برخوردار شـده اسـت و ان‌شاالله تـا اوایل سـال آینـده به مرحلـه انجام تسـت‌های آزمایشـی خواهد رسید. خوشـبختانه در پایان شـهریورماه، طرح‌های توسعه‌ای شرکت ملی صنایع مس ایران در هر دو اسـتان کرمان و آذربایجان شرقی پیشرفت خوبی کرده‌اند و در نیمه دوم سـال، شـاهد افتتاح کارخانه آهک اهر خواهیم بود. در کنـار ایـن موفقیت‌هـا، آنچـه دل مردمـان کشـور عزیزمان ایران را از پیشـرفت‌های صنعتی و جهش تولید خوشـحال و خرسـند خواهـد کـرد حـوزه مسـئولیت‌های اجتماعـی اسـت. در ایـن حـوزه هـم نیم‌سـال اول ۱۳۹۹ آکنـده از پیروزی‌هـای پی‌درپی و بی‌نظیر بـود. هتتریک مـس سـونگون در لیـگ برتـر فوتسـال کشـور، صعـود مقتدرانه تیم فوتبال صنعت مس رفسـنجان به لیگ برتر، درخشـش تیـم فوتبـال مـس کرمـان در مسـابقات لیگ دسـته یک، قهرمانی تیم فوتسـال بانوان مس رفسـنجان در لیـگ برتـر، قهرمانی تیم هندبال مـس کرمان در لیگ برتـر، قهرمانی تیم بانوان صنعت مس در مسـابقات تیر و کمـان، مقـام سـومی تکوانـدو، کسـب عنـوان قهرمانی مسـابقات ۲۰۰ متـر سـرعت و مقام سـومی تیـم والیبال نشسـته مس شهربابک در مسابقات لیگ برتر برای اولین بـار در جنوب شـرق کشـور تنهـا گوشـه‌ای از افتخـارات ورزش حرفه‌ای شرکت ملی صنایع مس ایران در مسابقات ورزشـی اسـت که موجب شـادی مـردم عزیز اسـتان‌های کرمـان و آذربایجان شـرقی شـده اسـت.

علاوه بر ایـن، در سـطح ورزش همگانـی، طـرح سـاخت هفتـاد زمین چمن مصنوعـی با هـدف فراهم کردن زیر سـاخت‌های ورزشـی برای نوجوانان و جوانان پیگیری و اجرا شد. شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران بـرای مقابلـه بـا ویروس کرونا در شـش ماهه نخست سـال جاری اقدامات بی‌شـماری انجام داد تا به تعبیر مدیرعامل محترم، نشـان دهد که این شـرکت همراه همیشـگی مردم اسـت. توزیع هـزاران لیتـر مـواد ضدعفونی‌کننده و تجهیزات پزشـکی بـرای مقابله بـا ویروس کرونـا در میان مردم اسـتان‌های کرمـان و آذربایجـان شـرقی، کمـک بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریز و کرمان و رفسـنجان، سـاخت بیمارستان پنجـاه تختخوابـی در رفسـنجان، تجهیـز چهـل تخـت بیمارسـتانی در شهربابک، برگزاری هفدهمین دوره اردوی جهادی پزشـکی در منطقه هماشـهر پاریـز، ارائه خدمات پزشـکی رایگان به حدود ۲ هزار نفر و کمک به سـتاد دیه و آزادی زندانیـان غیرعمـد تنهـا گوشـه‌ای از کمک‌های شـرکت ملی صنایع مس ایـران در روزهـای تلخ کرونایی به هم‌میهنان عزیزش بود.

سـخن آخر اینکه شـرکت ملـی صنایع مس ایـران، با اتـکا بـه پـروردگار قـادر و متعـال و تحـت مدیریـت همه‌جانبه‌نگـر دکتـر سـعدمحمدی و تلاش‌های پرسـنل خـدوم خود، متعهد و ملتزم به تحقق جهش تولید اسـت و کارنامـه شـش ماهه ایـن شـرکت نشـان می‌دهد کـه در شـرایطی که بسـیاری از تحلیلگران اقتصـادی و صنعتی سـال سـختی را بـه لحاظ تامین مـواد اولیه بـرای صنایع بـزرگ پیش‌بینـی می‌کردنـد، موفـق شـده اسـت کـه با ایجاد یک سـاختار تاب‌آور و مقاوم، در صحنه تولید کشـور بدرخشـد و رکوردهـای مانـدگاری در تاریخ صنعـت ایران ثبت کند.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.