سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 18 June , 2024 ساعت ×
منطقه ويژه خليج فارس فرصتي طلايي براي اقتصاد هرمزگان
16 آذر 1399 - 6:31
شناسه : 2597
مناطق ويژه اقتصادي، با ايجاد بستري مناسب براي سرمايهگذاري و اشتغالزايي، ميتوانند نقش بزرگي در ارتقاي سطح معيشت مناطق اطراف خود ايفا کنند. به اين ترتيب، زماني که رونق اقتصادي در جامعهاي ايجاد شود، آن جامعه از لحاظ فرهنگي و اجتماعي نيز مسير روشنتري را پيشِروي خود مشاهده ميکند. در اين راستا با احمد مرادي، نماينده استان هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي، گفتوگو کردهايم. وي معتقد است که اگر منطقه ويژه خليج فارس در زمينه جذب سرمايهگذار داخلي و خارجي براي ايجاد رونق و «جهش توليد» در راستاي ايجاد اشتغال پايدار و توسعه منطقه حرکت کند، دير يا زود شاهد تبديل شدن اين منطقه به قطب اقتصادي کشور خواهيم بود و اين مهم با ايجاد ارتباط دوسويه بين اين منطقه و مردم استان هرمزگان تسريع و تسهيل خواهد شد. مشروح اين گفتوگو در ادامه آمده است.
ارسال توسط :
پ
پ

عملکرد منطقه ويژه خليج فارس را در زمينه ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي براي مردم آن منطقه چگونه ارزيابي ميکنيد؟
فقرزدايي هميشه بايد مهمترين دغدغه مسئولان باشد. فقر و مشکلات اجتماعي ناشي از آن جزو مسائل اساسي مردم در استان هرمزگان و بهخصوص مناطق روستانشين آن به حساب ميآيد. خوشبختانه منطقه ويژه خليج فارس، با ظرفيتها و تواناييهايش از گذشته تا به حال، نشان داده است که پتانسيل و توانايي حل اين مسائل مهم منطقهاي را دارد؛ خدمترساني اين نهاد مهم و اثرگذار در دوران سخت اقتصادي طي برهههاي مختلف بر مردم استان هرمزگان پوشيده نيست. تسريع اجراي پروژههاي منطقه ويژه خليج فارس در راستاي بهبود شرايط اقتصادي منطقه و اشتغالزايي در مناطق مختلف استان باعث حل مشکلات اقتصادي بسياري از مناطق محروم، ازجمله روستاها، خواهد شد. ما ميدانيم که اگر رونق اقتصادي به کشور و بهخصوص به برخي مناطق محروم استان هرمزگان بازگردد، بدون ترديد شاهد جامعهاي بانشاط و پويا خواهيم بود. بنابراين به عنوان نمايندگان مردم هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي، در راستاي تحقق اين امر، آمادگي لازم را براي همکاري با منطقه ويژه خليج فارس به منظور تسهيل مسير توسعه صنعتي و اقتصادي داريم و اميدواريم که منطقه ويژه خليج فارس، همچون سالهاي گذشته، در سال «جهش توليد» نيز بتواند جهش مناسبي را براي اشتغالزايي و ايجاد رونق اقتصادي در استان هرمزگان ايجاد کند.يکي از موارد درخشان در کارنامه منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس طي مدت اخير، عملکرد مناسب و سريع در زمينه پيشگيري و مقابله با ويروس کرونا در راستاي ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي بوده است. خوشبختانه، همچنانکه استاندار محترم هرمزگان بارها بر عملکرد مثبت منطقه ويژه تاکيد کردهاند، ما نيز در ايام شيوع ويروس کرونا شاهد رشادتها و کمکهاي مردمي منطقه ويژه خليج فارس بوديم که اين امر همبستگي نهادهاي مختلف با مردم استان هرمزگان را نشان ميدهد. به دليل جاذبههاي گردشگري بکر استان هرمزگان، همزمان با شيوع ويروس کرونا و پيش از آغاز ايام نوروز، بسياري از مسافران نوروزي به اين استان آمدند که البته بر شيوع بيشتر ويروس کرونا در مناطق مختلف استان دامن زد. خوشبختانه نهادها و سازمانهاي مختلف، از همان ابتداي شيوع اين ويروس، هرکدام به سهم خود بهخوبي براي مقابله با آن تلاش کردهاند که از اين ميان، منطقه ويژه خليج فارس، با کمکهاي مالياش در اين زمينه، متولي خدمات خوبي به مردم منطقه شد.
نقش منطقه ويژه خليج فارس را در اشتغالزايي و فقرزدايي در آن منطقه چگونه ارزيابي ميکنيد؟
وقتي از تسهيل شرايط در راستاي ايجاد اشتغال و فقرزدايي صحبت ميکنيم، نبايد فراموش کنيم که منطقه ويژه خليج فارس يکي از داراييهاي مهم استان هرمزگان براي حل مسائل و مشکلات چالشبرانگيز به حساب ميآيد. اگر پرسش اصلي اين باشد که منطقه ويژه خليج فارس در زمينه رونق و جهش اقتصادي منطقه، بهخصوص مناطق محروم استان، چند درصد نقش دارد، حتما خواهيم گفت که ميتواند نقشي ۱۰۰ درصدي در تغيير شرايط موجود اقتصادي ايفا کند. ظرفيتهاي مختلف و متنوع اين نهاد ميتواند پيشزمينه تحول اقتصادي به منظور اشتغالزايي براي ساکنان اين استان باشد. انتظار ما از منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس در موضوع اشتغالزايي به طور ويژه بر بوميگرايي امر اشتغال متمرکز است. در واقع، هر قدر بتوان افراد بومي منطقه را از وجود يک دستگاه بزرگ و مهم همچون منطقه ويژه خليج فارس منتفع کرد، بدون ترديد رسالت اين منطقه بهتر انجام شده است؛ البته اين منطقه تاکنون در اين زمينه عملکرد مطلوبي داشته است.صنايع معدني حاضر در منطقه ويژه، اسکله آبي با ظرفيت بالا و عملکرد موثر اين منطقه در حوزه اجتماعي، سه حلقه متصلاند که منطقه ويژه خليج فارس ميتواند با تمرکز و توجه ويژه بر آنها، نبض اقتصادي منطقه را بهخوبي در دست بگيرد و رونقي دوچندان به اقتصاد آن ببخشد. باور ما بر اين است که ظرفيت منطقه ويژه خليج فارس براي بهره بردن از تجارت از طريق آبهاي آزاد بسيار زياد است و اگر اين پتانسيل به طور کامل فعال شود، اين منطقه ميتواند در ميان کشورهاي حاشيه خليج فارس سهم زيادي از سرمايهگذاري خارجي را به خود اختصاص دهد که اين مهم برابر با جهش اقتصادي استان و در نهايت کشور خواهد بود.
چشمانداز منطقه ويژه براي تبديل شدن به قطب اقتصادي منطقه چگونه است؟
با توجه به عملکرد اين منطقه طي چند سال اخير و همچنين پتانسيلهاي آن، چشمانداز و آينده روشني براي آن در بلندمدت پيشبيني ميشود. نبايد فراموش کنيم که نمايندگان اين منطقه در مجلس، در کنار مديريت منطقه ويژه خليج فارس، بايد توان خود را براي عمل به مسئوليتهاي اجتماعيشان به کار بگيرند تا موجبات ارتقاي سطح کيفي معيشت مردم منطقه را فراهم آورند؛ يکي از راههاي تحقق اين مهم، ايجاد محلي امن براي سرمايهگذاري مردمي است. بايد به اين نکته توجه داشت که منطقه ويژه خليج فارس علاوه بر اينکه فضاي مساعدي را براي جذب سرمايهگذاري خارجي فراهم کرده است، برنامههايي را نيز براي افزايش جذب سرمايه داخلي در دستور کار دارد. قطعا مشارکت مردمي در طرحهاي صنعتي منطقه ويژه خليج فارس، علاوه بر تسريع در امور اجرايي و عملياتي و همچنين ايجاد رونق اقتصادي، تا حد زيادي ميتواند به همبستگي اجتماعي، بهخصوص در سطح استان هرمزگان، منجر شود.بايد توجه داشت، زماني که صحبت از سرمايه ميشود، فقط سرمايه مالي مقصود نيست؛ مهمترين سرمايهاي که ميتوان از آن بهره برد و از آن طريق به ارزش افزوده بالاتري نسبت به سرمايهگذاري مالي رسيد، نيروي انساني است. يکي از پتانسيلهاي موجود در کشور ما نيروي انساني است که از عوامل موفقيت کشور در شرايط تحريم به حساب ميآيد. تربيت و آموزش نيروي انساني بومي و منطقهاي يکي از مسئوليتهاي اجتماعي منطقه ويژه خليج فارس محسوب ميشود که اين امر در چند سال اخير تا حدودي محقق شده است. آموزش و بهرهگيري از نيروي متخصص بومي نهتنها به اشتغالزايي و ارتقاي سطح فرهنگي و اجتماعي استان کمک زيادي خواهد کرد، جذابيتي براي سرمايهگذاران و توليدکنندگان حاضر در منطقه ويژه خليج فارس نيز محسوب خواهد شد.منطقه ويژه خليج فارس ظرفيتها و پتانسيلهاي خوبي در زمينههاي مختلف صنعتي و تجاري دارد که اگر براي تحقق رونق و «جهش توليد» در راستاي ايجاد اشتغال پايدار و توسعه منطقه، بهدرستي و بهموقع فعال شوند، اين منطقه به مرکز امن سرمايهگذاري داخلي و خارجي بدل ميشود. تجميع سرمايه، صنعت و تجارت در يک نقطه به معناي شکلگيري يک قطب اقتصادي خواهد بود که اين مهم با ايجاد ارتباط دوسويه بين اين منطقه و مردم استان هرمزگان تسريع و تسهيل خواهد شد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.